To jest możliwe! Dzięki współpracy z Fundacją Studencką Młodzi Młodym możemy skorzystać z 1,5% podatku dla OPP!

Na rozliczeniu rocznym PIT wpisz: KRS 0000270261 Cel szczegółowy: KINO PATRIA 20604

Razem zmieniamy Kino!

Głównym celem Fundacji jest wparcie w działalności Kina Patria. Stąd nazwa: Fundacja Kina Patria. Zależy nam na tym, aby Kino Patria pozostało Kinem. Studyjnym, pokazującym nietuzinkowe filmy, inspirującym, pobudzającym do myślenia Kinem. Miejscem nie tylko rozrywki, ale także edukacji: filmowej i okołofilmowej. Wierzymy w film, w jego niezwykłe wartości kulturowe i dydaktyczne, wierzymy w Kino, miejsce najlepsze do oglądania filmów! Stawiamy sobie jedno, proste i jednocześnie niezwykle trudne, zadanie: zwiększenie liczby widzów w kinie. Tak więc główna linia dzielności Fundacji skupia się na organizacji wydarzeń kinowo filmowych. Wydarzenia te są wartościowe kulturalnie i edukacyjnie. Fundacja pisze projekty, stara się o granty, zaczyna współpracę ze Szkołami oraz instytucjami kultury, a nawet naszą rudzką telewizją (szczegóły już wkrótce) Fundacja to także szansa na pozyskiwanie środków na modernizację Kina. To także jeden z naszych celów. Tegoroczne problemy z ogrzewaniem (cenami węgla) to także jeden z problemów do rozwiązania. Ogrzewanie nieopierające się na węglu, wymiana drzwi, wyciszenie foyer, a w przyszłości stworzenie Centrum Edukacji Medialnej – to nasze cele wieloletnie;) Marzenia kształtują rzeczywistość – dlatego je mamy! Fundatorami Fundacji Kina Patria są dwie osoby: Krzysztof Kasprzyk i Ewa Brzezińska-Dłóciok. Zarząd Fundacji: Krzysztof Kasprzyk – prezes Ewa Brzezińska – Dłóciok – wiceprezes Sympatyków jest wielu, ale zapraszamy każdego, kto ma ochotę wpływać na działania Fundacji! Cele Fundacji zapisane w statucie: Celem głównym Fundacji jest wspieranie Kina Patria. Ponadto celem Fundacji jest realizacja Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873). W szczególności: a) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; b) działalność na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych oraz języka regionalnego; c) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; d) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; e) działalność wspomagająca rozwój i integrację wspólnot i społeczności lokalnych; f) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; g) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich aktywnego wypoczynku; h) działalność propagująca kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, i) działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; j) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, k) działalność na rzecz propagowania i rozwoju turystyki i krajoznawstwa; l) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; m) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; n) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; o) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; p) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a. Wsparcie dla Fundacji? Najlepszym ze wsparć jest obecność na seansach, naszych wydarzeniach – kupiony bilet wspiera Kino!

Samą Fundację można wesprzeć poprzez wpłaty darowizny: Santander Bank 91 1090 2037 0000 0001 5327 6155